Rehberlik


Rehberlik, kişinin kendisini anlaması, yaşadığı sorunlara çözümler bulması, gerçekçi, uygulanabilir kararlar alması, sahip olduğu yeteneklerin, kapasitenin doğru değerlendirilmesi ve geliştirilmesi, sosyal çevresi ve doğa ile uyumlu ve dengeli bir ilişki kurabilmesi ve bu şekilde dengeli, sağlıklı, kendisine ve topluma yararlı bir birey olabilmesi  için kişiye verilen psikolojik destektir.

Rehberliğin Amacı
Rehberlik hizmetleri okulumuzda, eğitim süreci içinde,
 öğrencinin gelişmesine ve çevresi ile uyumuna, bugün ve gelecekte gereksinim duyacağı bilgileri, davranışları kazanmasına  yardım etmeye yönelik bir süreçtirRehberliğin en önemli  amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bunun anlamı kişinin sahip olduğu tüm temel kapasitelerin açığa çıkarılması, kendine güvenen, kendini anlatabilen bir kişi olması demektir.

 

Rehberliğin Kapsamı

Rehberlik hizmetleri, öğrenci gelişimini amaçlayan psikolojik yardım hizmetlerini kapsadığı için bu hizmetlerin eşgüdüm içinde kişinin özelliklerine uygun bir bütünlük içinde verilmesi gerekmektedir.Okulumuzda rehberlik hizmetleri bir bütündür, birbirini tamamlar. Öğretmenler ve okul yönetimi ile birlikte çalışmalarını gerçekleştirir. Sorunların çözümünde ya da hedeflere ulaşma sürecinde okul, aile ve öğretmen güç birliğini sağlayarak çalışmalarına devam etmektedir.Aileler ile yaptığımız düzenli görüşmeler ile ,  “Koruyucu-Önleyici Rehberlik Çalışmaları” okulumuzda öne çıkmakta, olası sorunlar yaşanmadan önce önlem alabilmek için,  aile görüşmelerine, seminerlere ve yazılı bültenlere önem verilmektedir.

Rehberlik servisinin, yıl boyunca, öğrenci, öğretmen ve velilere, düzenli bir iletişim ve bilgi paylaşımı içerisinde bulunularak gereksinim duyulan desteğin verilmesi en önemli hedeflerinden birisidir.

Okul rehberlik hizmetlerimiz içinde, öğrencinin ruhsal ve fiziksel gelişimine ve  çevreye uyumuna yardımcı olabilmek için onu tanımak önemli bir yer tutmaktadır. Öğrencinin  yetenekleri, özellikleri, güçlü ve güçsüz yönleri, beklentileri, aile ortamı, akademik başarı durumu vb. yönleri hakkında çeşitli bilgiler, yıl içerisinde test, anket, görüşme, grup rehberliği, veli görüşmeleri ile rehberlik servisi tarafından edinilmektedir. Bu çalışmalar öğrencinin gelişimini izlemek ve yardımcı olmak için kullanılır.

Rehberlik servisimizde, öğrencilerimize yönelik olarak , etkili iletişim, dürtü kontrolü, öfke kontrolü, stresle başa çıkma, öz bakım becerileri, planlı ve düzenli olma, verimli ders çalışma, problem çözme becerileri, sosyal becerileri geliştirme gibi çok çeşitli konulardaki çalışmalarımız gerek bire bir gerek grup görüşmeleri biçiminde  yıl boyunca uygulanmaktadır.

ÖLÇME DEĞERLENDİRME 

Ölçme – Değerlendirme Nedir?

Ölçme:  Öğrencinin performansı ve akademik durumu ile ilgili bilgilerin toplanarak analiz edilmesidir. Öğrenme sürecinde öğrencilerin bilgi düzeyi, öğrenme türü ve kişisel özellikleri tespit edilir.

Süreç Değerlendirmesi

Öğrenme süreciyle, süreç değerlendirme beraber uygulanır ve öğrenme sürecinde bir sonraki çalışmaları planlayabilmek için öğretmenlere ve öğrencilere; öğrencilerin neleri bildiklerini, nerelerde eksiklikleri olduğunu belirlemelerinde yardımcı olur. Süreç değerlendirmesi ve öğretme, eşgüdümlü biçimde uygulanır. Biri olmadan diğeri etkin veya amacına uygun bir şekilde uygulanamaz.

Sonuç Değerlendirmesi
Öğretme ve öğrenme sürecinin sonunda yapılan çalışmaların etkinliğini gösterir ve öğrencilere öğrendiklerini uygulamasını sağlar.

Değerlendirme
Süreç sonunda öğrencide oluşan değişiklikleri, bilgi düzeyindeki farklılaşmayı ya da uygulanan yöntemin etkisi hakkında sonuçlar verir.

Okulumuzda Ölçme – Değerlendirmenin Amaçları Nelerdir?

Okulumuzda ölçme değerlendirmenin temel amacı öğrencinin kendisi ile ilgili yeterli düzeyde ve yönlendirici bilgi alarak gereksinimlerini doğru biçimde belirlemesine yardımcı olmak, öğretmenlere öğrencinin öğrenme düzeyi hakkında bilgi sağlamak ve uygulanan yöntemlerin yeterliliğinin doğru değerlendirilmesinde katkıda bulunmaktır.

Okulumuz rehberlik birimi içerisinde ölçme değerlendirme çalışmaları ve uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Bu konu ile ilgili gerekli yazılım ve optik okuyucu ile yıl boyunca uygulanan deneme sınavlarının detaylı konu ve başarı analizleri, öğrenme süreçleri ile ilgili bilgiler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerle düzenli olarak paylaşılmaktadır.

Genel olarak ölçme değerlendirme çalışmaları ile öğrencilerin sahip oldukları kapasiteyi ortaya çıkararak öğrenci, sınıf ve okul bazında başarıyı ve eğitimin kalitesini yükseltmek amaçlanmaktadır.

YAŞAMSAL DEĞERLER EĞİTİMİ

Küreselleşen dünyamızda, kişisel dinamiklerin her gün daha da önem kazandığı yadsınamaz bir gerçektir. Çocuklarımızın kendisiyle barışık, mutlu, başarılı bireyler olabilmeleri için yaşamsal değerleri iyi bir şekilde özümsemeleri gerekmektedir. Yaşamsal değerleri bilen ve bu değerlere sahip olan kişiler yaşamda başarı kazanmış kişilerdir. Ayrıca, yaşamsal değerleri bilmek ve onlara sahip olmak doğrudan sınav başarısını da olumlu etkiler.

Araştırmalar düşünceli, saygılı, güvenilir, adil, sorumlu, kısacası iyi insanların yaşamda daha başarılı olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, yaşamsal değerler eğitimi, okullarda en az matematik ve Türkçe eğitimi kadar önemli ve gereklidir. Yaşamsal değerleri önemsemeyen ve bu değerlere uymayan çocukların yetişkin olduklarında iş, aile ve sosyal yaşamlarının iyi gitmediği araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Kısacası yaşamsal değerler eğitimi yaşam boyu gereken bir eğitimdir. Okul, değerlerin uygulandığı yaşam alanıdır.
Bu eğitim etik değerler yönünden farkındalık yaratarak; başarılı ve daha doyurucu bir yaşam için gerekli becerilere sahip olmayı amaçlar. İlişkiler çatışmaya dönüşmeden, yaşamsal değerler eğitimi ile çocuklara etik değerlerin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Yaşamsal değerler eğitiminin  amacı öğrencinin insani yönünü ele almak, onun ‘iyi’ değerlerin ve bu değerlere göre davranmanın ne olduğunu bilmesine yardımcı olarak sosyal ve duygusal gelişimini desteklemektir.

Bireyin duygusal ve sosyal yeterliliğinin oluşması sürecinde toplumların başvurabilecekleri en önemli kaynaklardan biri okuldur. Okulumuz yaşamsal değerler eğitimi  ile bu yeterlilikleri sağlamada önemli görevler üstlenmiştir. Yaşamsal değerler eğitimi;

 • Bireyin kendisine ve topluma yararlı olacak temel insani değerleri ve sosyal becerileri kazandırma eğitimidir.
 • Öğrencilerin en iyiyi, en doğruyu ve en güzeli yakalamalarını sağlar.
 • Öğrencinin psikolojik, bilişsel ve sosyal yapısına hitap edecek şekilde aktarılır.
 • Öğrencilere kazandığı değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat verir.
 • Okulda tüm öğretmenlerin değerlere model olmasını amaçlar.
 • Günlük hayattan ayrı değildir. Hem aile hem de toplumda devam eder.

Yaşamsal Değerler Eğitiminin Hedefleri

 • Öğrencilerde kültürel çoğulculuk kavramını oluşturmak.
 • Kendisini dünya vatandaşı olarak görmesini sağlamak.
 • İyi karakterli bireyler yetiştirmek.
 • Öğrencinin kendini tanımasını ve yeteneklerinin farkına varmasını sağlamak.
 • Öğrencinin yeteneklerini bilgiye dönüştürerek hayata geçirmesini sağlamak.
 • Bilgiyi doğru kullanan liderlerin oluşmasına katkı sağlamak.
 • Temel insani değerleri kazandırmak ve hayata geçirilmesini sağlamak.

Uygulanacak Yaşamsal Değerler :

 • Sorumluluklarımız,
 • Duygularımız,
 • İletişim,
 • Arkadaşlık,
 • Öfke Kontrolü

Yaşamsal Değerler Eğitimi Uygulamasında Kullanılan Yöntem ve Teknikler:

 • Sınıf Çalışması
 • Örnek Olay
 • Oyunlar
 • Kahramanlar
 • Aile Etkinlikleri

Bu program doğrultusunda okul ve aile işbirliğinin sağlanması çocuklarımızın değerler eğitimlerini sağlıklı tamamlamalarında önem kazanmaktadır. Her ay yukarıda belirtilen yaşamsal değerler konuları ,  aile ortamında ,gerek yemek sohbetlerinde gerek ise diğer aile ortamı etkinliklerinde okulumuzda yürütülen değerler eğitimi ile paralel olarak konuların söyleşi konusu olarak gündeme getirilmesi ve ebeveyn olarak tutum, duygulanım ve davranışlarımızla çocuklarımıza model olunması, çocuklarımızın ulusal ve evrensel insani değerleri edinmiş bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunacaktır.


2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının tüm velilerimize ve öğrencilerimize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi dileğiyle…