Ana Sınıfı


Ana Sınıfında eTwinning Projeleri

(Montessori Dünyam ve Sudaki Yabancı)

 

 

 

 

DEÜ Özel 75. Yıl Eğitim Kurumları ana sınıfları olarak “Montessori Dünyam”  ve ”Sudaki Yabancı” olmak üzere iki e-Twinning projesi yürütmekteyiz.

“Montessori Dünyam” projesi sekiz yabancı ortağın (İtalya, İspanya, Yunanistan, Letonya, Romanya, Makedonya) da katılımı ile yürütülmektedir. Günümüz koşullarında Montessori yaklaşımına uygun sınıflar tasarlamak oldukça güç. Biz de öğretmenler olarak veli, öğrenci ve öğretmen işbirliğiyle Montessori yaklaşımına uygun materyaller (günlük yaşam materyalleri, duyu materyalleri, dil materyalleri, matematik materyalleri, kozmik-kültür materyalleri) tasarlamayı, Montessori sınıfı olmasa bile Montessori köşesi oluşturmayı planlamaktayız. Farklı şehirlerden ve ülkelerden öğretmenlerle birlikte hareket ederek materyalleri çeşitlendirmeyi amaçlamaktayız. Ayrıca velilerimiz ile yaratıcı drama yapıp öğrencilerimizle de küçük bir bahçe oluşturacağız.

Sudaki Yabancı” projemiz de yurt dışı ortaklı (Romanya) bir projedir. Günümüzün en büyük sorunlarından biri de su kirliliğidir. Okul öncesi dönemden itibaren öğrencilerde su kirliliğine dair farkındalık ve bu kirliliği önlemeye dair bilinç oluşturma çalışmaları yapılacaktır. Bu amaçla su ekosistemi ve bu sistem içerisinde yaşayan canlıların tanıtımı, özellikleri, eko sisteme faydası, su eko sistemini koruma ve kirliliği önleme yolları gibi çalışmalar gerçekleştirilecektir. Bu kirliliğin doğrudan ya da dolaylı olarak insan yaşamına zararları ile ilgili somut örnekler verilecek böylece öğrencilerimizde doğayı koruma ve enerji tasarrufunda bulunma davranışı geliştirilecektir. Her iki projede de Web 2.0 araçlarından yararlanılmış; Canva, Powtoon, ChatterPix, Wordart kullanılmış, aylık proje etkinlikleri kapsamında çalışmalar yapılmıştır.

As the kindergarten of DEU 75th Year Private Educational Institutions, we are running two eTwinning projects named ”My Montessori World” and ”Stranger in the Water”.

My Montessori World” project is being carried out with participation of eight foreign partners (Italy, Spain, Greece, Latvia, Romania, Macedonia). In today’s conditions it is difficult to design classes suitable for the Montessori approach. We, as teachers, are planning to design materials suitable for Montessori approach (daily life materials, sensory materials, language materials, mathematics materials, cosmic-cultural materials) with collaboration of parents, students and teachers and create a Montessori corner, even if it is not a Montessori class. We aim to diversify the materials by working together with teachers from various cities and countries. Moreover, we will hold a creative drama activity with our parents and create a small garden with our students.

Our ”Stranger in the Water project is also a project with a foreign partner (Romania). One of the biggest problems of our time is water pollution. From preschool period, awareness-raising efforts concerning water pollution and how to prevent it will be carried out. For this purpose, studies such as water ecosystem and introduction, features, benefits of the animals living in the ecosystem; protecting water ecosystem and ways of preventing pollution will be carried out. In this context, concrete examples about direct or indirect harm of water pollution on human’s lives will be reflected and, in that way, the behavior of protecting nature and saving energy will be developed. In both projects, Web 2.0 materials: Canva, PowToon, ChatterPix, Wordart are used. Studies are carried out within the scope of monthly project activities.  

EĞİTİM ORTAMI

Ana sınıfımızda tam gün eğitim yapılmaktadır. Kelebekler ve Çiçekler olmak üzere iki sınıfımız bulunmaktadır. Her sınıfta bir sınıf öğretmeni, bir yardımcı öğretmen görev yapmaktadır.

ÇEMBER SAATİ VE PLANLAMA

Çember saati, öğrencilerimizle çember biçiminde oturarak geride bıraktığımız günde yaptığımız aktiviteleri ve kişisel deneyimlerimizi paylaştığımız, günlük akışımızın özetini resimlerle anlattığımız zaman dilimidir.

SANAT ETKİNLİĞİ

Öğrencilerimizin sanatla ilgili teknikleri öğrendikleri, yaratıcılıklarının ve düş güçlerinin geliştirildiği öğrenme ortamıdır. Sanat etkinliklerimizde; kağıt işleri, kolaj çalışmaları, tuz seramiği, grup çalışmaları ve bireysel çalışmalar yapılmaktadır.

KÜÇÜK AŞÇILAR ETKİNLİĞİ

Küçük aşçılar etkinliği çocukların zevk aldığı çalışmalarındandır. Ayrıca çocukların fen ile ilgili pek çok kavramı öğrenmesini de sağlar.Öğrencilerimiz besin hazırlama çalışmalarında yiyeceğin içine giren her bir maddeyi ölçme ve karıştırma olanağı yakalar. Küçük aşçılarımız, bu etkinliklerimizde yönergeleri takip ederek uygulama aşamasına değin kendileri gelir. Sağlıklı ve iyi beslenmenin önemini eğlenerek öğrenirler.

YEMEKHANE

Ana sınıfı öğrencilerimiz sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltısını ana sınıfı bölümündeki yemek salonunda alırlar.

REVİR

Öğrencilerimizin sağlıkla ilgili durumlarının takip edildiği revirimizde, okul hemşiremiz ve haftada iki gün de doktorumuz bulunmaktadır.

BESLENME

Ana sınıfımızda yemek menüsü, okul öncesi dönem için gereken dengeli beslenme kuralları ve besin grupları göz önünde bulundurularak beslenme uzmanı    tarafından aylık olarak hazırlanır.

 

EĞİTİM MODELİ

YABANCI DİL EĞİTİMİ

Okulumuzda Avrupa standartlarında bir yabancı dil eğitimi verilmektedir.  Ana sınıflarımızda İngilizce derslerinin amacı; öğrencilerimizin yabancı dili en iyi şekilde öğrenebilecekleri, modern öğretim yöntemlerini ve bireysel farklılıkları dikkate alan eğitim modellerine dayanan bir sınıf ortamı yaratarak dili aktif olarak öğrenmelerini sağlamaktır.

Öğrencilerimiz ana sınıfından itibaren yabancı ve Türk öğretmenler eşliğinde İngilizce eğitimi alarak yabancı dil olgunluğu kazanır.Derslerimizde öğrencilerimiz; eğlenerek öğrenirken aynı zamanda özgüven, iletişim kurma, sorumluluk alma, paylaşma ve yaşıtları ile işbirliği kurma gibi konularda da büyük gelişmeler sağlar.

İngilizce zümresi olarak ana sınıflarımızda öğrencilerimize uluslararası bakış açısı kazandırma ve farklı kültürlere karşı farkındalık yaratma hedeflerimiz arasındadır. Bu doğrultuda her yıl ekim ayı itibariyle başlattığımız ve düzenli aralıklarla devam ettiğimiz “LLP”( Learn, Laughand Play) adlı projemiz yürütülür. Bu projemiz ile öğrencilerimiz hem dünyanın dört bir yanındaki ülkeleri ve kültürleri keşfeder hem de dil yeterliliklerini sosyal platformlarda aktifleştirmenin deneyimini yaşar.

Okulumuz, yabancı dil konusundaki başarısını öğrencilerimizin İngilizceyi etkin bir iletişim aracı olarak kullanma becerilerinin yanında her yıl her düzeyde yapılan “Cambridge Üniversitesi Dil Sınavları”nın sonuçlarıyla da kanıtlamıştır.Bu hedeflere ulaşmada akıllı sınıflar, bilgisayar destekli eğitime uygun laboratuvarlar ve çevrimiçi platformlar gibi çağdaş teknolojiye uygun eğitim ortamları kurumumuzda aktif olarak kullanılmaktadır.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ

Öğrencilerimizi teknolojiyi kullanma konusunda bilinçlendirmek için eğitici oyunlar ile onlara dersi sevdirirken aynı zamanda teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini öğretiyoruz. Belli bir düzeye gelen öğrencilerimiz ile kodlamanın temeli olan algoritmik düşünme yetenekleri üzerinde çalışıyoruz. Bu yeteneklerini geliştirecek oyunlar oynuyoruz. Bu oyunlarda beden eğitimi bölümü ile disiplinler arası çalışıyoruz. Öğrencilerimize interaktif ortamlarda kodlama çalışmaları yaptırıyoruz. Öğrencilerimiz yeterli düzeye geldiklerinde ise teknolojik araçları kodlama ile nasıl harekete geçirebileceklerini öğretiyoruz.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

Ana sınıflarımızda dersimizin temel amacı; öğrencilerimizin fiziksel,zihinsel,duygusal,sosyal gelişimlerine oyun temelli etkinlikler yolu ile katkı sağlamak ve onların sağlıklı birer birey olarak yetişmelerinde onlara yardımcı olmaktır. Arkadaşlık ilişkilerini güçlendirerek oyunlarda, başkalarının haklarına saygı göstermeyi;hoşgörü,merhamet, biz duygusu, takım ruhu,yardımlaşma, paylaşma gibi özellikler kazandırmayı hedefliyoruz.

STRATEJİ VE AKIL OYUNLARI

Çocukların en sevdiği aktivitelerden biri oyun oynamaktır. Strateji ve akıl oyunları eğlenerek öğrenmeyi hedefler. Çocuklar bu derste aktif rol oynar. Oyun oynayarak olaylara çok yönlü bakabilme, bütünü görebilme, olasılıkları hesaplama, hızlı ve doğru karar verme, bir sonraki adımı düşünme gibi zihinsel mantık yürütme yöntemlerini kullanırlar. Kuralları anlamayı ve uygulamayı öğrenirler.

GÖRSEL SANATLAR

Sanat eğitimi, özellikle okul öncesinde çocuklar için güçlü bir anlatım ve iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çizim, boyama ve üç boyutlu tasarımlar üzerine yaptığımız çalışmalar çocuğun duygu, düşünce, algı, kavram, tepki ve becerilerinin somut göstergeleridir. Bu doğrultuda belirlediğimiz konu başlıkları ile çocuklarımızın el-göz koordinasyonlarını, yaratıcı düşünme becerilerini ve görsel algılarını arttırıcı çalışmalar yapmaktayız.

DANS VE BALE

Dans, insanlık var olduğundan beri duyguların aktarımında en önemli araçlardan biridir. Bir çocuğun ayakta durmasıyla birlikte yaptığı ilk şeylerden biri dans etmeye çalışmaktır. Bu durumdan yola çıkarak dans etmenin çocuğun kendini ifade etmesinin alternatif bir yolu olduğunu anlayabiliriz. Okulumuz ana sınıfı öğrencileri bale, halk oyunları ve çeşitli dünya dansları öğrenmektedirler. Buradaki amaç daha sonraki yıllarda öğrencimizin kendini en iyi şekilde ifade ettiği dans tarzını bulmasında ona rehberlik etmektir.

NEŞELİ BİLİM

Bu dersin amacı, ana sınıfı ve ilkokul kademesindeki öğrencilerimizle birlikte bilimin doğasını keşfetmek;öğrencilerimizin sorgulayan, paylaşımcı ve özgür düşünme yeteneğine sahip bireyler olmalarını sağlamaktır. Sorgulayan ve meraklı öğrencilerimiz derslerimizde doğa ve fen bilimleri deneyleri yapıyor, yaparak ve yaşayarak öğreniyor. Öğrencilerimiz deneylerini yaparken hem kendilerini ifade etme becerileri hemde motor becerilerini geliştiriyor; hem eğleniyor hemde öğreniyorlar.

MÜZİK

Müzik etkinliklerimizin temel amacı öğrencilerimizin müzik yoluyla kendilerini ifade etme becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak, müziğe dair yetenek ve becerilerini geliştirmeleri için onlara uygun ortam sağlamaktır.

Müzik, dans, drama, konuşma, hareket temelleri üzerine kurulmuş bir yöntem olan “Orff” un uygulandığı etkinliklerde, çağın müzikal zenginliğini öğrencilere aktaracak çeşitli tür ve stillerin tanıtıldığı uygulamalar da yer almaktadır. Orff çalgılarımız, piyano ve diğer birçok müzik aletinin yer aldığı müzik atölyemizde uygulanan müzik etkinlikleri; müzik bilgi ve sevgisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıca ritim grubu ve koro çalışmaları ile öğrencilerimizde aidiyet duygusunu geliştirmeyi hedefleriz.

SERAMİK

Örgün eğitimin daha ilk aşamasında, eğitimin amaçlarına dönük olarak çocuğun özgür, mutlu ve yaratıcı olması hedeflerine yönelik olarak hem de çocuğu güdüleyen en önemli araçlardan biri olarak seramik eğitimi gösterilebilir.Bu gelişim sürecinde çocuk,kili yoğurmak,biçimlendirmek ve bir ürün meydana getirmekte,bir oyun aracı olarak gördüğü kille kendini ifade etme olanağı bulmaktadır.Seramik eğitimi ile çocuğun iç dünyası ve zihinsel süreçleri hakkında önemli bir keşfe çıkmış oluruz.

  • Seramik eğitimi ile çocuk; çevrede görsel olarak algıladıklarını renk,biçim,doku,üç boyut gibi kavramları da içine katarak yaratıcı eserler ortaya koyar.
  • El motor kaslarını geliştirerek kavrama ve yazmada geçiş sürecini hızlandırır.
  • Sanatın eleştirilebilirliğini öğrenir.
  • Estetik bakabilmeyi öğrenir.

EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ UYGULAMALAR

OKUMA –YAZMAYA HAZIRLIK ÇALIŞMALARI VE MANDALA

Öğrencilerimizin, okuma-yazma becerilerini geliştirmeye yönelik yapılan bu çalışmalarda; öğrencilerimiz motor refleks, kalem tutma, çizgi çizme ve telaffuz becerilerini geliştirir.

Mandala çalışmaları okuma-yazma etkinliklerimizde kullandığımız bir tekniktir. Hafif klasik müzik eşliğinde boyanan mandala sonunda çocukların koordinasyon ve dinleme becerilerini kazandıkları gözlenir.

PROBLEM ÇÖZME VE DÜŞÜNME ETKİNLİKLERİ

Çocuklara günlük yaşamda sıklıkla karşılaşabilecekleri problem durumları verilir. Çocuklardan verilen problem durumlarına karşı değişik çözüm önerileri geliştirmeleri istenir. Çocuklar bir süre sonra sürekli olarak çok boyutlu düşünmeye ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeye başlar.

MATEMATİK ÇALIŞMALARI

Okul öncesi matematik çalışmalarımız düşünceye yönelik ve içerik çalışmaları olmak üzere iki alandan oluşmaktadır. Düşünceye yönelik alan, matematiksel sonuç çıkartma üzerinde yoğunlaşırken içerik alanları çeşitli matematik konularını kapsamaktadır.

  • Düşünceye yönelik alanda; problem çözme, iletişim, sonuç çıkartma becerileri öğrencilere kazandırılır.
  • İçerik alanında; örüntüler, sayılar, geometri ile ilgili konular işlenir.

SCAMPER VE GÖSTER ANLAT TEKNİĞİ

“Göster-Anlat” tekniğinde öğrencilerimiz evden getirdikleri oyuncakları veya nesneleri önemleri ile birlikte arkadaşlarına anlatır. Kendi seçtikleri nesneleri grup önünde arkadaşlarına gösterir ve onlara bu nesnelerle ilgili bir tanıtım yaparlar. Etkinliğin amacı, öğrencinin grup önünde kendini ifade etmesi, arkadaşlarını dinlenmesi ve dil gelişimini desteklemesidir.

Scamper çocuklara farklı düşünme, hayal kurma ve sezgilerini kullanarak özgün ürünler ortaya çıkarmalarını sağlayan eğlenceli bir yöntemdir. Scamper tek bir nesne, eşya, masal öyküye yöneltilen düşünme yöntemidir.Bunu yapmak için çocuğa sorular sorulur.Bu sorular bir anlamda farklı düşünme becerilerini kazandırmaya yönelik itici bir güçtür.Çocukların düşüncelerini geliştirip onlara keşif yapabilme cesareti kazandırır, yaratıcılıklarını geliştirmeleri için pratik yapma olanağı sağlar.

PROJELER

Proje yaklaşımlı eğitimin genel amacı; çocukların zihinsel, duygusal ve estetik duyarlılıklarını geliştirerek, eğitimin sürecine öğretmen kadar aktif katılımını sağlamaktadır. Proje yaklaşımının uygulandığı ana sınıflarımızda öğretmenlerimiz, öğrenme sürecinde çocuklar ile öğrenen ve keşfeden birer birey olarak kabul edilir. Çalışma sonundaki başarıyı ve mutluluğu öğrencileri ile paylaşırlar.

DEĞERLER EĞİTİMİ

Okul öncesi eğitimde çocukları tüm gelişim alanlarında desteklemek hedeflenir ve kaliteli bir okul öncesi eğitiminde akademik becerilerin yanı sıra toplumsal değerlere de yer verilmelidir. Okul öncesi dönemde sınıflarımızda öğrencilerimize kendine güvenme, sorumluluklarını yerine getirme, bir göreve başlama/görevi tamamlama, grup çalışması, nezaket kelimelerini kullanma gibi değerleri kazandırırız.

PORTFOLYO EĞİTİM SİSTEMİ

Her eğitim yılının ikinci döneminde gerçekleşen portfolyo sunumları, öğrencilerimizin yıl boyunca yaptığı çalışmaları Türkçe ve İngilizce olarak ailesine, öğretmenleri ile beraber sunmasıdır. Portfolyo sunumu öğrencimizin topluluk önünde konuşma ve kendini ifade etme alanlarındaki gelişimi için bir fırsat olarak değerlendirilir.

GEZİLER

Okul öncesi eğitim programında yer alan etkinlik türlerinden birisi de alan gezisi etkinleridir. Alan gezisi etkinliklerimizde hedeflerimiz; çocukların bütün gelişim alanlarını desteklemek, yaparak yaşayarak öğrenmelerini sağlamaktır.  Alan gezisi etkinlikleri çocukların kavramlarla ilgili bilgileri anlamalarına yardım etmekte ve çocuklarda öğrenmenin kalıcı olmasını sağlamaktadır.Öğrencilerimiz, gezi dönüşünde gezi hakkındaki duygu düşünce, istek ve beklentilerini resim yaparak ifade ederler.

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik çocuklarımızın gelişmesine ve çevresi ile  uyumuna; ihtiyaç duyduğu ve duyabileceği bilgileri, davranışları kazanmasına  yardım sürecidir. Amacımız temel gereksinimleri sağlanan çocuklarımızın kapasitelerini ortaya çıkarmak; kendilerine güvenen, yeten, kendilerini anlatabilen, sorumluluk sahibi ve özgün bireyler olarak yetişmesidir.

Anaokulumuz, çocuklarımızın belki de ilk defa ailelerinden ayrılıp okul kavramıyla yeni kurallar ve yeni özgürlüklerle tanışacakları bir öğrenme ortamıdır. Çocuklarımızın yaşıtlarıyla paylaşımda bulundukları, olumlu benlik algısıyla sınırlarını ve yeteneklerini keşfedip kişisel becerilerini geliştirdikleri ve sergileyebildikleri sosyal bir ortamdır. Okul deneyiminin başlangıcının mutlu ve güven dolu olması önemlidir.

Bu dönemde rehberlik servisimiz çocuklarımızın dilsel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal olarak değişim ve gelişimlerini gözlemler. Bu doğrultuda  çocuklarımızın yaş özelliklerini, bireysel farklılıkları ve ihtiyaçlarını da dikkate alarak çalışmalar yapar.

Koruyucu-Önleyici Rehberlik Çalışmalarımız

PDR Servisimiz’de olası sorunlara önlem amacıyla aile görüşmelerine önem verilmektedir.

Öğrenci Tanıma ve İzleme Çalışmalarımız

            PDR Servisimiz çocuklarımızın yetenekleri, kişisel ve sosyal özellikleri; güçlü-zayıf yönleri, beklentileri; aile ortamı; akademik başarı durumu vb. hakkında bilgiler edinmek, bu yönlere katkı sağlamak için gözlem, test, anket, bireysel görüşme, grup rehberliği ve aile görüşmeleri gerçekleştirmektedir.

Sınıf Çalışmalarımız

PDR Servisimiz okula uyum, dürtü ve duygu kontrolü, teknoloji kullanımı, sosyal iletişim ve yaşam becerileri, değerler, sorumluluk, okul olgunluğu gibi konularda çocuklarımızı desteklemek amacıyla sınıf çalışmaları gerçekleştirmektedir. Yaşlarına uygun dikkat çalışmaları ile de çocuklarımızın bilişsel gelişimlerini desteklemektedir.

Yılın sonunda servisimizin de desteği ile çocuklarımızın öğretmenlerinin ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; çocuklarımız yıl boyu yaptıkları çalışmaları kendileri değerlendirir,  kazanımlarını ailelerine sunar.

Çocuklarımız; okulumuzun tüm birimlerinin sevgisi, bilgisi, işbirliği ve özverisiyle sağlanan bireysel, duygusal, sosyal ve akademik destek ile ilkokula hazırlanırlar.